Algemene Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden online diensten van Catsanova


Onderneming: Catsanova
Adres: Noordewierweg 89A
3812DC Amersfoort
Tel: +31637474742
KVK nummer 71118101 BTW nummer NL858586526B01

1. Algemeen 1.

1. Definities.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
Catsanova: de VOF gevestigd en kantoorhoudende aan het adres Noordewierweg 89A, 3812DC te Amersfoort;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Afnemer: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Catsanova een overeenkomst sluit of met Catsanova in onderhandeling is over het afsluiten van een overeenkomst;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Product: producten waarbij een link van afnemer door ondernemer online wordt gepubliceerd.
Bedenktijd: de wettelijke bedenktijd (herroepingsrecht)is op dit product niet van toepassing. 

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Catsanova me. De toepasselijkheid van enige door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt door Catsanova uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Catsanova kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De gewijzigde versie treedt in werking zodra deze op de Website is geplaatst. Alsdan maken de gewijzigde algemene voorwaarden deel uit van elke nadien gesloten overeenkomst en van elke voordien tot stand gekomen overeenkomst die nadien wordt gewijzigd, vernieuwd of verlengd.

1.4 Deze Algemene Voorwaarden zijn op de website https://shop.lviv.nl/nl/content/3-levering door de Afnemer in te zien en te downloaden

1.5 Daar waar in deze Algemene Voorwaarden de uitdrukking ‘schriftelijk’ wordt gebruikt is daaronder mede begrepen communicatie per e-mail.

2. Overeenkomsten

2.1 Een aanbieding of prijsopgave bindt Catsanova niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht. Na aanvaarding van een aanbieding of prijsopgave is Catsanova  gerechtigd deze zonder opgave van redenen te annuleren, tot twee weken na ontvangst ervan, in welk geval Catsanova  niet is gehouden tot meer dan restitutie van het eventueel door Afnemer vooruitbetaalde.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een bestelling bij Catsanova  via de website door de afnemer en de aanvaarding en bevestiging van deze bestelling door Catsanova  per e-mail aan het door de afnemer bij het plaatsen een bestelling aan Catsanova  opgegeven emailadres. Mondeling medegedeelde wijzigingen zijn voor risico van de afnemer. De afnemer aanvaardt door het plaatsen van een bestelling als hiervoor bedoeld de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.3 Tussen Catsanova  en de afnemer geldt de inhoud van de geplaatste bestelling door de afnemer zoals deze door Catsanova  is ontvangen, als juist. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij het plaatsen of verzenden van de bestelling komen voor rekening en risico van de afnemer.

2.4 Behoudens het bepaalde in artikel 1.3, kunnen wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden slechts schriftelijk worden overeengekomen in welk deze wijziging of aanvulling, behoudens het bepaalde in artikel 1.3, slechts geldt voor de betreffende overeenkomst.

3. Prijzen en betalingen 3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en exclusief 21% BTW.

3.2 De betaling van de aangeboden digitale producten en online diensten op lviv.nl geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product wordt na de succesvolle betaling binnen 7 werkdagen geplaatst en onderhouden voor de duur  van een jaar.

3.3 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een product gaat u een definitieve koopovereenkomst aan met Catsanova .

 4. Diversen

4.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Catsanova vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

7.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 7.3

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.